Avslutade studier

Fertilitetscentrum Stockholm har haft två forskningsprojekt i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet.

Det första projektet, ”Study of endometrial factors in human embryo implantation”, som startades 2008, syftar till att bättre förstå den process som leder till att ett befruktat ägg kan fästa vid och växa in i livmoderslemhinnan. Genom att lära oss mer om den processen kan vi förhoppningsvis förbättra metoderna för IVF-behandling. Kunskapen kan också leda till att bättre preventivmedel utvecklas.

För detta projekt ber vi våra patienter om tillstånd att få använda överblivna, frysta embryon samt eventuella ägg som varit frysta i mer än fem år. Dessa embryon används i en in vitro-modell, där man ser hur embryona fastnar på och växer in bland odlade slemhinneceller. Man tillsätter sedan olika hormoner till systemet för att se om samspelet mellan embryo och slemhinneceller påverkas av dessa.

Det andra projektet, ”Study of follicular fluid components affecting egg quality in endometriosis patients”, har pågått sedan 2012 och handlar om sambandet mellan endometrios faktorer och äggkvalitet. Målet är att se effekten av endometrios på folliklarnas utveckling. Follikelvätska undersöks hos patienter som drabbats av endometrios och korreleras med äggkvaliteten. Syftet med denna studie är att se möjligheten att reglera de negativa faktorer i follikelvätska som påverkar äggkvaliteten.

I en tredje studie utvärderas en modern inkubator som har individuella kammare för embryoodling, dvs flera ”miniinkubatorer” i en och samma inkubator. Fördelen med denna inkubator är att den minskar svängningarna i miljön för embryona och att den dessutom är billigare i drift än konventionella inkubatorer. Syftet med studien är att kartlägga om denna miniinkubator skapar bättre förutsättningar för embryoutvecklingen än konventionella inkubatorer, och därmed ökar graviditetschansen. Studien beräknas vara klar i december 2012.

Ytterligare en studie är ”angiostudien”. Vid provrörsbefruktning är en avgörande faktor för att lyckas med behandlingen att det befruktade ägget kan fästa in i livmoderslemhinnan och att nya blodkärl, som utgör en del av moderkakan, utvecklas. Inadekvat blodkärlsnybildning kan leda till att det inte blir en graviditet eller att det blir ett missfall.

Embryot signalerar till livmoderslemhinnan genom att skicka ut olika substanser som gör att livmoderslemhinnan utvecklar nya blodkärl som så småningom blir en del av moderkakan. Den molekylära strukturen av dessa substanser beror på den specifika genuppsättning embryot bär på. Embryots gener ärvs från både modern och fadern.

I denna studie, kommer vi att undersöka om det finns ett samband mellan vissa specifika substanser som styr blodkärlsnybildning och graviditetsutfall. Unikt för studien är att prover är tagna på både kvinnan och mannen som genomgår IVF.

Studien är ett samarbete mellan Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Uppsala Universitet, och Fertilitetscentrum Stockholm. Vi vill pass på att tacka alla par som redan deltagit i studien. Vi beräknar att resultaten kommer att kunna redovisas under hösten 2012.