IVF Guiden

Nedan följer en kortare beskrivning av vanliga termer inom IVF (provrörsbefruktning).

AIH (Artificial Insemination of Husband’s sperm)
Partnerinsemination kan vara en lämplig behandling vid oförklarad barnlöshet eller om paret har svårt att genomföra samlag. Vanligen hormonstimuleras kvinnan för att framkalla ägglossning. Mannens spermaprov prepareras och spermierna förs in i livmodern med en tunn plastkateter. En fertilitetsutredning ger svar på om insemination kan vara tillräcklig som behandling.

AMH (anti Müllerian hormone)
Ett hormon som produceras av de små, växande äggblåsorna i äggstockarna. Vetenskapliga undersökningar har visat att halten av AMH i blodet motsvarar antalet kvarvarande ägg i äggstockarna (se äggreserv). En yngre kvinna har oftast fler ägg och alltså ett högre AMH-värde. En viktig parameter vid en fertilitetsutredning och för rekommendation av behandlingsmetod.

Assisterad befruktning
Är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att föra samman spermier och ägg för att hjälpa ett par att få barn. Antingen hanteras enbart spermier (sädesceller) utanför kroppen (se insemination) eller så behandlas både äggceller och spermier utanför kroppen (se IVF, ICSI). I Sverige genomförs idag ca 15 500 behandlingar per år.

Azoospermi (avsaknad av spermier i sädesvätskan)
Beror på störd spermiebildning i testikeln eller på att det är stopp i bitestikeln/sädesledaren. Andrologisk utredning bör genomföras.

Blastocystodling
Vid långtidsodling låter man embryona tillväxa 5-6 dagar innan de återförs, de har då nått blastocyststadiet och innehåller 150-200 celler. Det är numera en beprövad metod och flera studier visar på lika goda graviditetsresultat som vid konventionell odling.

ET (EmbryoTransfer)
Då embryot (ett befruktat och delat ägg) återförs efter IVF för läkaren in en tunn ledare i livmoderhalskanalen. Embryologen suger upp embryot i en tunn kateter som via ledaren förs in i livmodern.

Frysförvaring
Om flera ägg befruktas och delar sig normalt vid IVF (se IVF) kan övertaliga embryon frysförvaras. Blir kvinnan inte gravid med det färska embryo som återförs, kan alltså ett frysförvarat embryo tinas och återföras i vanlig menscykel utan hormonstimulering eller efter en lättare hormonstimulering. Embryon kan frysas på dag 2 med s k långsam infrysning, eller dag 5-6 i blastocyststadiet med s k vitrifikation. Enligt lag får ett embryo frysförvaras i högst fem år.

Frysteknik
Det finns två olika frystekniker. Den ena bygger på att embryona på ett kontrollerat sätt, sakta kyls ned, så kallad långsam nedfrysning. Den andra metoden bygger på en blixtsnabb nedkylning av embryon och kallas för vitrifikation. Långsam nedfrysning användes endast för dag 2/3 frysförvaring medan blastocyster vitrifieras. Varje embryo förvaras i id-märkta s k strån i tankar med flytande kväve, både vid långsam nedfrysning och vitrifikation.

Hormonstimulering
Vid ägglossningsstörning kan ägglossning framkallas med tabletter (se Pergotime) eller injektioner. Ultraljudsundersökning och hormonprover används för att styra behandlingen.

ICSI (IntraCytoplasmatisk Spermieinjektion)
Om mannens spermaprov innehåller alltför få eller dåligt rörliga spermier hjälper man spermierna att befrukta äggen i samband med IVF. Varje moget ägg injiceras med en spermie. Denna metod används vid drygt hälften av IVF-behandlingarna.

IVF (In Vitro Fertilisering), provrörsbefruktning
Används vid alla former av ofrivillig barnlöshet; kvinnlig, manlig och oförklarad infertilitet. Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormon för att flera ägg ska mogna. Under ledning av ultraljud via slidan tas äggen ut från äggstockarna. Rörliga spermier och ägg läggs samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske. Efter 2-5 dagars odling i värmeskåp återförs ett embryo till livmodern.

För att öka chansen att lyckas med IVF-behandlingen behandlas kvinnan med kroppsegna hormoner som gör att äggstockarna producerar flera ägg. Dessa hormoner får kvinnan ge sig själv i form av injektioner. Förutom stimuleringen behöver man hindra att kroppens eget ägglossningshormon frisätts för tidigt och stör behandlingen. För detta finns två metoder, antingen s k kort protokoll (antagonist) där man bromsar ägglossningen i slutet av stimuleringen eller ett s k långt protokoll (nedreglering) som innebär en förbehandling med nässpray innan stimuleringen startar.

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)
Om spermier saknas i sädesvätskan, och orsaken är stopp i sädesledaren till exempel efter infektion eller sterilisering, kan spermier uthämtas från bitestikeln. Ingreppet görs i lokalbedövning.

Social eggfreezing
Att frysa in ägg av sociala skäl. För de kvinnor som önskar uppskjuta familjeplanering och barnafödande av sociala skäl.

Spermiedonation
Om orsaken till parets infertilitet beror på att mannen saknar spermier kan paret bli föräldrar med spemiedonation. Kvinnans ägg befruktas då med donerade spermier och ett embryo återförs i kvinnans kropp. Även lesbiska par kan bli föräldrar genom spermiedonation.

TESA (TEsticular Sperm Aspiration)
Om spermier saknas i sädesvätskan kan man i lokalbedövning uthämta spermier direkt från testikeln genom en nålbiopsi.

TESE (TEsticular Sperm Extraction)
Se TESA. I vissa fall behöver man göra en kirurgisk biopsi av testikeln för att ha större chans att hitta spermier. Detta ingrepp görs också i lokalbedövning.

Utredning
För att ta reda på varför en graviditet dröjer träffar paret en läkare för samtal och för att göra undersökningar. Mannens spermier analyseras med avseende på antal och rörlighet. Kvinnans hormonbalans och äggreserv (se AMH) kontrolleras. Med hjälp av ultraljud undersöks livmoder, äggledare och äggstockar för att se om kvinnan har ägglossning och ifall ägg och spermier kan mötas. Med ledning av utredningens resultat diskuterar vi vilken behandling som är bäst för paret.

Äggdonation
Om orsaken till parets infertilitet beror på att kvinnan har få/inga ägg eller på att äggen har nedsatt kvalitet kan paret bli föräldrar med äggdonation. Donerade ägg befruktas då med mannens spermier och ett embryo (befruktat och delat ägg) återförs i kvinnans kropp.

Äggreserv (se AMH)
Antalet kvarvarande ägg i äggstockarna vid en given tidpunkt.